Chăm sóc

Nói chung, nuôi heo rừng lai việc chăm sóc không nhiều bằng heo nhà. Nếu nuôi với số lượng ít, chỉ năm ba con ...